మనం జాబ్ ఇంటెర్వ్యుకి వెళ్ళినప్పుడు ఆఖరున ఇంటెర్వ్య్ పానెల్ మనల్ని ఒక ప్రశ్న వేస్తుంది, “మీరెమయిన మమ్మల్ని అడగాలునుకుంటున్నారా?”. దీనికి సరియయిన సమాధానం ఎలా వుండాలి? ఏమడిగితే మన అవకాశాలు పెరుగుతాయి? చదవండి

Read More
%%footer%%